За нас

Print

История на фирма Киви ТВ ООД  гр. Севлиево

 

На 3.04.1993г. Фирма „Киви-Севлиево” КФ с управител Христо Цанков взема решение за проучване възможностите за изграждане на кабелна разпределителна система за радио и телевизионни сигнали на територията на гр. Севлиево. На 28.11.1993г. с писмо с изходящ  № 0151/28.11.93 е подадено заявление за  допускане до класиране в конкурс за издаване на лицензия пред Комитета по Пощи и Далекосъобщения (КПД). На 16.02.1994г. според наредба №2 от 05.05.1993г. на Комитета по Пощи и Далекосъобщения получава ЛИЦЕНЗИЯ №Р/05-03/16.02.1994 за „ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАБЕЛНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ” със срок от 10 години. Предпроектната подготовка е извършена от фирма „Балкантел” ООД, а от фирма „Юниън телевижън” ООД е изготвен технически проект на база 100% от теоретичните абонати на гр. Севлиево. След промяна името на фирмата от „Киви-Севлиево” КФ  на „КИВИ-Транс” ООД , с одобрение на  Комитета по Пощи и Далекосъобщения  на 04.07.95г.  лицензията също е прехвърлена на „Киви Транс” ООД. На 31.05.1995г. „Киви Транс” ООД получава Разрешение за строеж от Община Севлиево №24/31.05.95. На

 

12.08.1995г. е учредено дружеството „Киви ТВ” ООД , също с управител Христо Цанков с основна дейност изграждане на кабелна разпределителна система за радио и телевизионни сигнали на територията на гр. Севлиево, на което в последствие е и прехвърлена лицензията №Р/05-03/16.02.1994 и всички дейности на „Киви Транс” ООД свързани с изграждането на кабелната телевизия на територията на гр. Севлиево. Фирма „Киви ТВ” ООД  стриктно изпълнява изготвения проект, в който е заложено най-съвременното за времето си оборудване като главна станция на Scientific Atlanta SC9140RH и усилватели на Scientific Atlanta лидери на тогавашния пазар, а също така магистрални кабели QR860 CommScope почти неизползвани в България, поради високата им цена. На отчетния си доклад към КПД от 04.01.1997г. фирма  „Киви ТВ” ООД декларира изградена собствена подземна канална мрежа от 11850м., наета от БТК 3200м. и положени 5000м. кабел QR860 и 7900м. кабел QR540. Изградени са център за работа с клиенти, две апаратни с антенен парк от 6 сателитни антени, като една от тях е с диаметър на рефлектора от 5метра, (една от най-големите в България) и други. До този период са инвестирани внушителните за времето си над 9 000 000 лв. Поради продажба на сградата в която се помещаваше фирма „Киви ТВ” ООД  бе предсрочно прекратен договорът й за наем на помещенията, което наложи спешно преместване на съоръженията в друга сграда. През март 1999г. е закупена собствена сграда от 380 квадратни метра в центъра на града на пл. „Свобода” №10, която след основен ремонт е пригодена за нуждите на фирмата, която е централен офис и технически център на фирмата и до момента. През 2000г. фирма  „Киви ТВ” ООД подава нов технически проект според изисквания на Държавна Комисия по Далекосъобщения (ДКД) .С решение  № 161 на Държавна Комисия по Далекосъобщения на 07.04.2000г. издава ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ  №105-00116/07.04.2000г.  За изграждане ,поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в гр. Севлиево, издадена на „Киви Транс” ООД като част от сдружението с   „Киви ТВ” ООД. На 09.12.2002г. с решение на Софийски градски съд е регистрирано решение №1/09.12.2002г. по ФД №11212/2002г. се извършват основни структурни реформи в дружеството „КИВИ”. Разделени са фирмите „Киви Транс” ООД и „Киви ТВ” ООД, променя се седалището и собствеността на „Киви ТВ” ООД. Основен собственик и управител на дружеството става Тони Танов. Извършени са някои от следните основни дейности от новото ръководство след преструктурирането:

 

Доизграждане на собствена подземна канална мрежа според проектната документация, след което е получен Акт за узаконяване № 16/05.08.2003г. издаден от гл. Архитект на община Севлиево

 

Издадено е удостоверение №10-07-301/17.09.2003г. от агенцията по кадастъра – служба  Габрово с което е завършен основният етап от изграждането на подземната кабелна мрежа.

 

Фирма „Киви ТВ” ООД е една от първите в страната която е получила РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ на „Подземна кабелна мрежа на „Киви ТВ” ООД”

ДК- 07-43/24.06.2004г.издадено от РДНСК – гр. Габрово

Оптимизирани са разходите и е увеличена производителността на труда.

Въведена е система за контрол на качеството на услугите извършвани от фирмата.

През 2004г. след проучване пазарната ситуация  на Интернет в гр. Севлиево е взето решение фирма „Киви ТВ” ООД да започне предоставяне на услуга 3. На 15.11.2004г. от Комисия за Регулиране на Съобщенията е издадено УДОСТОВЕРНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ №217-05446/15.11.2004г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. Севлиево.

 

През 2006 г. е взето решение да се разшири съществуващата канална мрежа за да покрие нуждите на новата услуга „Достъп до интернет”. От Община Севлиево е издаден документ за отстъпено право на строеж №731/24.7.2006г. за който фирмата е заплатила 27905 лв. „Киви ТВ” ООД получава Разрешение за Строеж

№ 323/12.10.2006г. за обекта „Разширение трасе на кабелна телекомуникационна мрежа на „КивиТВ” за ТВ сигнал, интернет и пренос на данни”. До краят на 2009г. са изградени повече 12000м. нови подземни комуникационни трасета, който заедно с преди изградените става около 25 километра канална мрежа. На фона мащабите на гр. Севлиево (площа на града е около 4 квадратни километра) тази цифра от 25 км. изглежда наистина внушителна. Поради това може да кажем че имаме една от най-големите (спрямо мащабите на града) подземни комуникационни мрежи на територията на страната.

 

През 2008г. се започва проучването за изграждане на цифрова ТВ система. На 22.07.2008г. е закупена DVB-C глaвна станция за 56 ТВ програми, с което се поставя началото на услугата ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ от фирма „Киви ТВ”. През следващите години цифровата станция постоянно е усъвършенствана, с което към настоящия момент излъчва над 100 ТВ канала с високо качество на стандарта DVB-C.

Saturday the 15th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg