На 20.06.2017 г. фирма „Киви ТВ” ООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Повишаване на капацитета на „Киви ТВ” ООД за предлагане на висококачествени телекомуникационни услуги и разнообразяване на асортимента”

Print
Category: Новини

 

На 20.06.2017 г. фирма „Киви ТВ” ООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Повишаване на капацитета на „Киви ТВ” ООД за предлагане на висококачествени телекомуникационни услуги и разнообразяване на асортимента” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1197-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

След провеждането на процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана” съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. и сключване на договор, беше закупено, доставено, инсталирано и въведено в експлоатация ново телекомуникационно оборудване:

С внедряването на новото оборудване бяха изпълнени заложените в ДБФП дейности:

  1. Дейност за подобряване на технологичните (производствените) процеси;
  2. Дейност за разнообразяване на асортимента от услуги на предприятието;
  3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, като бяха постигнати следните резултати:
С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, „Киви ТВ” ООД изпълни и дейността по информиране и публичност, финансирана изцяло със собствени средства на предприятието. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикер върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и табела, които указват, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС.
 
Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.
 
„Киви ТВ” ООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели: