Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана “ на "КИВИ ТВ" ООД

 

 Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана “ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

 

Read more: Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична...

На 20.06.2017 г. фирма „Киви ТВ” ООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Повишаване на капацитета на „Киви ТВ” ООД за предлагане на висококачествени телекомуникационни услуги и разнообразяване на асортимента”

 

На 20.06.2017 г. фирма „Киви ТВ” ООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Повишаване на капацитета на „Киви ТВ” ООД за предлагане на висококачествени телекомуникационни услуги и разнообразяване на асортимента” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1197-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

След провеждането на процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана” съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. и сключване на договор, беше закупено, доставено, инсталирано и въведено в експлоатация ново телекомуникационно оборудване:

 • 1 бр. Система за условен достъп за кабелна разпределителна мрежа с 2500 CAM модула;

 • 1 бр. Система за разпространение на цифрова кабелна телевизия IP формат за 500 крайни абоната.

С внедряването на новото оборудване бяха изпълнени заложените в ДБФП дейности:

 1. Дейност за подобряване на технологичните (производствените) процеси;
 2. Дейност за разнообразяване на асортимента от услуги на предприятието;
 3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, като бяха постигнати следните резултати:
 • повишен капацитет за кодиране, обработка, управление на цифровите ТВ програми с ≈ 60%;
 • гарантирана защита и надеждност на цифровия ТВ сигнал до повече крайни клиентски устройства;
 • подобрено обслужване на всички абонати на „Киви ТВ” ООД;
 • повишен капацитет за предлагане на ТВ услуги с ≈ 12%;
 • модернизиран технологичен процес чрез предоставяне на телевизия през интернет протокол и предаването ѝ по оптичната мрежа;
 • подобрен процеса на предаване и приемане на ТВ съдържание чрез предоставена възможност на абонатите на IP TV да контролират вида и удобното за тях време на гледане на телевизия;
 • разнообразен асортимент от услуги;
 • предлагане на модерни телекомуникационни услуги, отговарящи на съвременните пазарни изисквания и потребителско търсене - IP TV (телевизия през интернет протокол);
 • предоставена на клиентите възможност за запис на желано предаване, пауза, връщане в началото на текущото предаване и отместване към предишни предавания;
 • възможност за обработка и износ на IP TV съдържание;
 • подобрена ресурсна ефективност и ефикасност вследствие внедряването на новите технологии;
 • оптимизирано използване на човешките ресурси - чрез увеличаване на висококвалифицирания труд и намаляване на свързаните с повреди изразходвани човекочасове;
 • максимално оползотворяване на ресурсите на изградената телекомуникационна мрежа
 • оптимизирани разходи за поддържане на наличната телекомуникационна мрежа при увеличено предлагането на ТВ услуги;
 • оптимизирани разходи за електроенергия.
С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, „Киви ТВ” ООД изпълни и дейността по информиране и публичност, финансирана изцяло със собствени средства на предприятието. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикер върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и табела, които указват, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС.
 
Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.
 
„Киви ТВ” ООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели:
 • Подобряване на технологичните процеси и повишаване на капацитета за предлагане на телекомуникационни услуг
 • Разнообразяване на асортимента на фирмата с нови услуги с висока добавена стойност и качество;
 • Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на технологичния процес чрез внедряване на ново оборудване;
 • Засилване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на предприятието.
 

Проект: Повишаване на капацитета на "КИВИ ТВ" ООД (2)

 

 

Проект: Повишаване на капацитета на "КИВИ ТВ"ООД за предлагане на висококачествени телекомуникационни услуги и разнообразяване на асортимента.

Read more: Проект: Повишаване на капацитета на "КИВИ ТВ" ООД (2)

НОВО ОТ КИВИ ТВ - ПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ ПРЕЗ ePay.bg

Нова услуга от фирма "КИВИ ТВ" ЕООД - Плащане чрез ePay.bg

 

За улеснение на своите клиенти фирма"КИВИ ТВ"ЕООД стартира новата си услуга плащане чрез ePay.bg

Плащане през ePay.bg


Read more: НОВО ОТ КИВИ ТВ - ПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ ПРЕЗ ePay.bg

Аналогови програми

Програмите които може да гледате свободно, аналогово са 20 на цена 9 лв./месец:

БНТ 1, BTV, NOVA,  КАНАЛ ФОКУС, BTV Action, BTV Comedy, BTV Cinema, BTV Lady, Diema Family, Diema, Kino Nova, Nova News, ФОЛКЛОР ТВ, БНТ 4, БНТ 2, Nick Jr, Скат, Европа, Евроком, БНТ 3

Read more: Аналогови програми

Saturday the 15th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg